لینک دانلود :

 مبحث اعداد صحیح (جدید)

فصل هشتم-توان و جذر (جذر و ریشه) (جدید)

فصل هشتم-توان و جذر،ساده کردن عبارت های توان دار (فعالیت های ص 110 و 111) (جدید)

فصل هفتم-مختصات (ص 96-97) (جدید)

فصل هفتم- بردارهای مساوی و قرینه (ص 94) (جدید)

فصل هندسه و استدلال،فعالیت های بخش رسم مثلث (ص 36 و 37) (جدید)

فصل هندسه و استدلال،روابط بین پاره خط ها ص 30 تا 32(جدید) 


منبع : راهنمای راهنمایی ، مدرسه نیوز