مبحث اعداد صحیح (جدید)
فصل هشتم-توان و جذر (جذر و ریشه) (جدید) فصل هشتم-توان و جذر، ترتیب انجام عملیات ها (فعالیت ص 107)  (جدید)
فصل هشتم-توان و جذر،ساده کردن عبارت های توان دار (فعالیت های ص 110 و 111) (جدید) فصل هشتم-توان و جذر،تعریف توان(فعالیت ص 104) (جدید)
فصل هفتم-مختصات (ص 96-97) (جدید) فصل هفتم-بردار انتقال (جدید)
فصل هفتم- بردارهای مساوی و قرینه (ص 94) (جدید) فصل هفتم-پاره خط جهت دار (جدید)
فصل هندسه و استدلال،فعالیت های بخش رسم مثلث (ص 36 و 37) (جدید) فصل هندسه و استدلال،روابط بین زاویه ها ص 33 تا 35 (جدید)
فصل هندسه و استدلال،روابط بین پاره خط ها ص 30 تا 32 (جدید) 
فصل هندسه و استدلال،تمرین صفحه 38  (جدید)
مبحث معادله خط فصل دوم 
فصل اول -حل مسئله با راهبرد رسم شکل فصل اول-حل مسئله با راهبرد الگو سازی (جدول نظام دار)
فصل 2 -بخش معرفی عددهای علامت دار (ص 14 تا 16) فصل 2 -بخش جمع و تفریق اعداد صحیح 2 (ص 20 و 21)
فصل 2 -بخش جمع و تفریق عددهای صحیح 1 (ص 17 تا 19) فصل 2 -تمرین صفحه 22 (سوال 2 و4)
فصل 2 -بخش ضرب اعدادصحیح (فعالیت ص 23) فصل 2 -ضرب دو عدد منفی (غیر مرتبط با تدریس کتاب-فقط جهت اطلاعات عمومی)
فصل پنجم (5) -بخش حجم و سطح ص 69 تا 71
فصل پنجم (5) -بخش مساحت جانبی و کل ص 66 تا 68 فصل پنجم (5) -بخش حجم های هندسی ص 60 تا 62
فصل چهارم -بخش معادله (فعالیت های ص 53 و 54) فصل پنجم (5) -بخش محاسبه ی حجم های منشوری ص 63 تا 65
فصل چهارم -بخش الگوهای عددی ص 44 تا 46 فصل چهارم -بخش عبارت های جبری (ص47 و 48)
فصل سوم (3) -فعالیت های بخش رسم مثلث (ص 36 و 37) فصل سوم (3) -تمرین ص 38
فصل سوم (3) -روابط بین زاویه ها ص 33 تا 35 فصل سوم (3) -روابط بین پاره خط ها ص 30 تا 32
فصل ششم _شمارنده ها و اعداد اول-بخش اعداد اول (ص 74 و 75) فصل ششم _شمارنده ها و اعداد اول-بخش شمارنده های اول (ص 77 و 78)
فصل ششم _شمارنده ها و اعداد اول-بخش بزرگترین شمارنده ی مشترک (ص 80 و 81) فصل ششم _شمارنده ها و اعداد اول-بخش کوچکترین مضرب مشترک (ص 83 و 84)
 تمرین های دوره ای 1 مربوط به صفحات 27 و 28  فصل سوم (3) -فعالیت ص 40
ریاضی راهنمایی-باقی مانده در تقسیم ها  ریاضی -آموزش رسم


منبع: راهنمای راهنمایی ، مدرسه نیوز 


ماده (12) : هرکس به طور غیرمجاز داده ای متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.