( به همراه نسخه ورق زن )

( نسخه های exe , pdf , zip  )
دانلود فایل exe ( کتاب ورق زن )

دانلود فایل

حجم : 25.5 mb

دانلود فایل pdf

لینک دانلود:

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

حجم: 6 mb 


دانلود فیل zip

لینک دانلود 

حجم: 11.5 mb


دانلود نسخه مبایل

لینک دانلود 

حجم: 15.5 mb
منبع : راهنمای راهنمایی ، انتشارات آبرنگ