آموزش خوشنویسی برای اولین در راهنمای راهنمایی
سعی کنید طرز نوشتن حروف را به خوبی یاد بگیرید
باید کلمات را در دفتر خوشنویسی تمرین کنید.

تمامی حروف و کلمات در این جلسه به صورت ( نستعلیق ) است .آموزش حروف در این جلسه:
آموزش کلمات این هفته ( بدون متصلات )

این بخش خوشنویسی به پایان رسید ، امیدوارم تمرین کنید تا یاد بگیرید